avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Åtte ting du bør vite når du investerer i SMB

Community Manager
Community Manager

Åtte ting du bør vite når du investerer i SMB

Det norske SMB-markedet har ikke holdt tritt med hverken hovedindeksen på Oslo Børs eller utenlandske SMB aksjer de siste årene. I følge finansteori skal man over tid få betalt for den høyere risikoen man påtar seg ved å investere i mindre og mer risikable aksjer. Vil SMB-skuta øke fart fremover?

 

 

Dag Hammer.jpgDag Hammer, Porteføljeforvalter DNB SMBDag Hammer er porteføljeforvalter for aksjefondet DNB SMB og har fulgt SMB markedet tett over flere år og peker på elementer man bør være klar over ved investering i det norske SMB markedet.

 

-Dette er nok ikke et marked for nybegynnere, men for erfarne investorer kan det finnes gode investeringsmuligheter for de med tålmodighet og kompetanse, sier Dag.

 

SMB markedet kan for mange være et spennende krydder i porteføljen. Her er det både fart og spenning, med stor oppside, men også nedside. Dag advarer mot kun å investere i SMB, men heller å inkludere SMB som en del av en portefølje.   

 

1. Norsk SMB = mikro SMB

SMB-markedet består av aksjer i små og mellomstore selskaper, definert av de ti prosent lavest kapitaliserte aksjene på Oslo Børs (OSESX). Det er viktig å merke seg at Oslo Børs globalt sett er en liten børs, og dette medfører at definisjonen på «små selskaper» blir desto mindre sammenliknet med større markeder. Det er store forskjeller på hvordan SMB selskaper defineres i ulike markeder. I noen markeder brukes det relative størrelser (prosentvis), mens andre bruker absolutte størrelser (grense på markedsverdi). Dersom man ønsker å sammenlikne er det viktig å være klar over ulikhetene på tvers av markeder.

 

2. Ulik sammensetning = ulik eksponering

Ved å investere i et utvalg av markedet vil sektoreksponeringen i porteføljen være forskjellig. I forhold til hovedindeksen (OSEBX) inneholder SMB markedet (OSESX) en større andel energi, IT og industri. Innen energisektoren finner vi også en større andel oljeserviceselskaper. Når sektoreksponeringen endres, endres også risikofaktorene til porteføljen. For eksempel vil en portefølje med høyere andel mot energi og oljeservice i større grad påvirkes av oljeprisutviklingen.

 

Sektorsammensetning Oslo Børs.png

  

3. Lav likviditet

Det er generelt lav likviditet i SMB markedet, som gir likviditetsrisiko til investor. Dette kan være både positivt og negativt ettersom lavere likviditet kan gi en likviditetspremie, men det vil naturlig nok være vanskeligere å få kjøpt og solgt aksjer. Kjøp av aksjer er noe enklere ettersom det finnes muligheter gjennom emisjoner/kapitalinnhentelse, men ved salg i annenhåndsmarkedet krever det kontinuerlig overvåkning for å få solgt aksjene. Innad i SMB markedet er det store variasjoner i hvor likvide de forskjellige aksjene er hvor noen selges daglig, mens det kan gå ukesvis for andre aksjer.

 

4. Mindre analysedekning og lite historikk

Det er generelt færre analytikere som dekker små selskaper. Dette kan skape muligheter for våkne investorer ettersom det kan være verdier i selskapet som ikke er fullt priset inn i markedet. Samtidig krever det mer av hver enkelt investor da man får mindre analysestøtte og i større grad må basere seg på egne analyser. Det er også mindre tilgjengelig historikk for en del av aksjene. Det betyr at man typisk har mindre informasjon om selskapets ledelse, forretningsmodell, sektor og sykel. Selskapet kan også tilhøre en «ny industri» der det er lite informasjon tilgjengelig.

 

5. Generelt høyere risiko og forventet høyere avkastning (ifølge finansteori)

Mindre aksjer kjennetegnes typisk som mer risikable enn større selskaper fordi de blant annet ikke er like etablerte, er tidligere i sykelen og har større risiko for konkurs. Ifølge finansteori skal man bli kompensert for den høyere risikoen man påtar seg ved å investere i mindre selskaper. Den såkalte «Small firm effect» er godt dokumentert over lange tidsperioder og i USA gjorde små selskaper det bedre enn de store selskapene. I snitt gjorde små selskaper det 3 prosent bedre enn store selskaper hvert eneste år i perioden 1927-2011. Teori og historikk er likevel ingen garanti for hvordan markedet vil utvikle seg fremover, noe som også vises i historikken til det norske SMB markedet.

 

Les også Åtte ekstra spennende SMB-aksjer

 

6. Stort oppside potensial 

Da mange av selskapene i SMB markedet er små er også muligheten til å vokse betydelig større enn hos store selskaper. Vi har sett mange tilfeller tidligere hvor selskaper har doblet sin markedsverdi både to, tre og ti ganger. Et eksempel på dette er Nordic Nanovector som i 2016 ga en avkastning på nesten 600 prosent. Som motpol til dette ser vi dessverre også ofte selskaper som nærmest mister hele sin markedsverdi. Et turbulent og risikabelt marked setter ekstra krav til god risikostyring av porteføljen.

 

bioteknologi.jpgNordic Nanovector er et selskap som bruker bioteknologi for å gi bedre livskvalitet til pasienter med blodkreft.

 

7. Svak historisk avkastning

I vurderingen av historisk avkastning er det viktig å vurdere årsaken til at sektoren levert bedre/dårligere for å kunne si noe om hva man kan forvente fremover.

 

Finansteori sier at man skal få betalt over tid for å ta høyere risiko. Siden finanskrisen har imidlertid trenden vært motsatt, de store likvide aksjene har blitt preferert fremfor de mindre aksjene. På et eller annet tidspunkt bestemmer markedet seg for at de store aksjene er for høyt priset relativt til de mindre og det kan trigge en reprising av aksjene. Dette vil være positivt for SMB-markedet.

 

OSESX har de de siste årene hatt svakere utvikling enn OSEBX og noen av årsakene vi finner her: 

  • Sektorsammensetning; OSESX (SMB indeksen) hadde en høyere vekting av energiaksjer, sammenlignet med OSEBX (det brede markedet), da oljeprisen falt markant. Da oljeprisen begynte å stige igjen var OSESX undervektet i energi bransjen, og fikk dermed med seg en «dobbel» nedtur..
  • Høykvalitetsaksjer har gjort det bedre enn lavkvalitetsaksjer i denne sykelen, og OSESX har hatt en overvekt av lavkvalitetsaksjer (svake balanser, lav egenkapitalavkastning).
  • Andelen midler investert i børsnoterte fond og passive fond har økt kraftig de senere årene. Dette kan ha favorisert aksjer med høy markedsverdi i forhold til SMB-aksjer. 

 

 8. Fond eller enkeltaksjer?

I et marked med høy risiko og lav likviditet kan det for mange være en god idé å benytte seg av et fond for å oppnå eksponering, eventuelt en kombinasjon av fond og enkeltaksjer. Et tips kan være å ta en titt på porteføljen til de ulike SMB fondene på markedet og se om man her finner noen interessante porteføljer. Gjennom fond unngår man likviditetsproblematikken, ettersom fondsandeler kan kjøpes og selges på daglig basis. Samtidig får man også diversifisering og risikostyring av porteføljen. Fondene i SMB markedet er hovedsakelig aktivt forvaltet ettersom lav likviditet gjør markedet uegnet for indeksfond.