avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Better safe than sorry? - Markedssyn juli 2018

AHJ
Senior bidragsyter

Vi er fortsatt positive til økonomisk vekst både i Norge og internasjonalt. Likevel anbefaler vi undervekt i aksjer. Klima for aksjer er ikke like gunstig lenger. Det er stor optimisme knyttet til framtidig inntjening samtidig som aksjer er høyt priset. I USA er arbeidsledigheten under nivået som man regner som normalt. Det betyr at den amerikanske sentralbanken fortsetter å heve rentene. Handelsrestriksjoner smører heller ikke systemet. Gunstig vekstbilde gjør likevel at vi liker sykliske aksjer bedre enn defensive og kort rentebinding fremfor lang.

 

Allokering mellom renter og aksjer 

Vi beholder aksjer på en moderat undervekt i porteføljene. Dette gjør vi ikke fordi vi forventer at en økonomisk nedgangskonjunktur er på trappene, men fordi usikkerheten i markedene har blitt større. Bakteppet for denne usikkerheten er todelt: på den ene siden har oppgangskonjunkturen vi er inne i vart i mange år, og høyt prisede risikoaktiva er mer utsatt for fall. På den andre siden opplever vi økt geopolitisk usikkerhet, med en pågående handelskrig, et mer fragmentert politisk landskap samt sentralbanker som er i ferd med å stramme inn likviditeten.

 

Summen av forholdene over gjør at vi velger å ha en forsiktig tilnærming til markedene. Innvendingen mot undervekt i aksjer, er at det gunstige vekst- og inntjeningsbildet fortsetter og trumfer andre utfordringer.  Imidlertid mener vi det er fornuftig og være litt mindre fremoverlent, og også legge vekt på kapitalbevaring så langt ut i et oppgangsmarked. Denne strategien har fungert bra i første halvår av 2018, og faktorene som fikk oss til å gå fra nøytral til undervekt i mars er fortsatt gyldige.

 

 

Matrise juli 2018.PNGMatrisen over viser anbefalte kortsiktige avvik fra en balansert portefølje fordelt på flere aktiva klasser. Avvikene fra langsiktig fordeling bør ikke utgjøre mer enn 5 til 15 prosent av totalporteføljen for at den kortsiktige risikotakningen ikke skal bli for dominerende. Skaleringen må sees i sammenheng med investors risikovilje og investeringshorisont.

 

Renter 

Vi gjør ingen endringer i renteporteføljen ved inngangen til andre halvår. Vi har lenge vært posisjonert for en stigning i globale renter. Det gjør vi ved å eie obligasjoner med kort fremfor lang løpetid.

 

I juni fulgte markedene godt med på møtene i sentralbankene. I USA satte Federal Reserve som ventet opp styringsrenten til 2 prosent. Den europeiske sentralbanken ga signaler om at den fortsatt vil stimulere veksten i Europa ved å videreføre oppkjøpsprogrammet av obligasjoner ut året og ved å uttale at første renteheving kommer tidligst i september 2019.

 

ECB ga imidlertid signaler om en fortsatt støttende pengepolitikk, mens Norges Bank antydet at det kommer en renteheving i september i år. Norges Bank signaliserer med dette større uavhengighet til ECBs pengepolitikk.

 

De siste månedene har vært preget av geopolitikk. Dette tror vi kan fortsette i tiden framover, men så lenge det globale vekstbildet sender positive signaler vil vi ligge posisjonert for en videre renteoppgang. Det betyr fortsatt undervekt i globale obligasjoner og overvekt i norske high yield og investment grade obligasjoner. 

 

Aksjer

Vi velger å beholde innretningen i aksjeporteføljen både når det gjelder sektorer og regioner. Det betyr at vi har overvekt i sektorene finans, energi og teknologi og på regionsnivå Norge, Norden og Europa.

 

Energisektoren svinger mye og i takt med oljeprisen. Sektoren er blant de beste i år med en oppgang på 5 prosent. OPEC har bidratt til bedre samsvar mellom produksjon og etterspørsel av olje ved at organisasjonen høsten 2016 innførte kutt i oljeproduksjonen på 1,8 million fat om dagen. Disse kuttene er blitt overoppfylt ved at flere land også har hatt produksjonsproblemer. I særdeleshet gjelder dette Venezuela. OPEC hadde nytt møte nå i juni. Der ble de enige om å øke produksjonen med 1 million fat om dagen. Imidlertid blir den reelle økningen mindre og godt under 1 prosent av den globale oljeproduksjonen. Årsaken er at flere av OPEC medlemmene ikke har kapasitet til å øke produksjonen sin på strak arm. Slike utfordringer på produksjonssiden sammen med fortsatt god etterspørsel etter olje gjør at vi beholder det positive synet på sektoren og norske aksjer.

 

oljeprod bilde .jpg

 

Teknologi har vært den beste sektoren over lengre tid, også i første halvår av 2018. Vi velger fortsatt å ha sektoren på overvekt.  Selv om teknologiselskapene har steget mye og gitt god avkastning har også inntjeningen vært solid.

 

Av sektorene på overvekt har finans skuffet. Vi ser ofte at når rentene stiger er finans blant vinnersektorene og omvendt når rentene faller. Når det er rentefall, går typiske defensive sektorer best. Vi mener fortsatt at vekstutsiktene er tilfredsstillende samtidig som vi synes rentene i for stor grad priser inn lav og stabil inflasjon framover. Med moderat renteoppgang bør finanssektoren gjøre det bra.

 

Vi finansierer overvektene ved å være undervektet de defensive sektorene samt det japanske og amerikanske aksjemarkedet.