avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

DNB Nordic Investment Grade: Hvorfor investere i nordiske obligasjoner?

Senior bidragsyter

DNB Nordic Investment Grade: Hvorfor investere i nordiske obligasjoner?

I september markerer vi ettårsdagen for fondet DNB Nordic Investment Grade. Siden den gang har fondet levert gode resultater og forvaltningskapitalen har vokst til over 3 milliarder kroner. Vi ser at stadig flere institusjonelle kunder tar inn nordiske renter i porteføljene sine. Med 2,3 % yield og kort rentedurasjon fremstår nordiske obligasjoner som en attraktiv aktivaklasse under dagens lavrenteregime. Vi har tatt en prat med Terje Monsen, som er en av to forvaltere av DNB Nordic Investment Grade.

 

Skrevet av Håvard Bakketeig og Tom Erik Kavli.

 

Hvorfor investere i nordiske obligasjoner?

Den viktigste fordelen investor oppnår ved å investere i det nordiske rentemarkedet er diversifisering. I tillegg til langt flere utstedere å velge blant, får man en annen bransjesammensetning sammenlignet med det norske markedet. Mens bank, boligkreditt og kommune er betydelige sektorer i det norske investment grade-markedet, kan Norden bl.a. by på et større utvalg innen forsikring, eiendom og tradisjonelle industriselskaper.

 

sektorfordeling.pngSektorfordeling i fondet per august 2018. Kilde: DNB Asset Management

 

Ser man på Norden samlet er det også flere kilder til likviditet, og dermed bedre likviditet i det samlede markedet. Hvor god likviditeten er innenfor de ulike landene – Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island, kan variere fra tid til annen. Det kan for eksempel være god likviditet (over normalt) i det norske markedet, mens det er roligere i det svenske – eller motsatt. Tilsvarende gjelder svingninger i kredittpåslag mellom markedene. Både likviditet og kredittmarginer er med på å danne muligheter for forvalter i søken etter over- eller underprisede obligasjoner.

 

Man ser også at stadig flere utstedere beveger seg på tvers av landegrenser i sine låneopptak. Tidligere var det spesielt boligkredittforetakene som utstedte lån (OMF-er) i Euro i tillegg til norske kroner. De siste par årene er det også gjort tilsvarende innenfor de øvrige sektorene. Eksempelvis har Hydro nylig utstedt obligasjoner notert i svenske kroner. Dette gir også muligheter for forvalter i form av at to tilsvarende lån kan være priset ulikt i to markeder. Fondet har anledning til å kjøpe både lån fra nordiske utstedere (uavhengig av hvilken valuta lånet er utstedt i), og fra utstedere utenfor Norden som utsteder lån i de nordiske valutaene.

 

Forskjeller i rentenivå mellom landene

Det er store forskjeller mellom rentenivåene innad i Norden i dagens markeder. Mens den islandske styringsrenten er på 4,25 % (!), opererer den svenske sentralbanken med negative renter. Rentemarkedene i Finland og Danmark følger utviklingen i EU for øvrig med lave renter. Innen kort tid forventes første heving av styringsrenten i Norge, opp fra dagens 0,5 %. En felles driver for obligasjoner i alle landene er utviklingen i kredittmarginer i Eurosonen, som følges tett av forvalterteamet. Pga. valutasikringen i fondet er det omtrent samme nivå på yielden (løpende rente) på tvers av landene, etter omregning til norske kroner. Per 21. august var yielden i fondet 2,30 % (før forvaltningshonorar).

 

Portefølje og avkastning

Vi har valgt å innrette porteføljen med kort rentedurasjon (0-1 år), som skiller seg fra de fleste norske obligasjonsfondene våre. Dette skyldes bl.a. at en stor andel av lånene har flytende rente når man ser på Norden samlet. I forhold til kredittkvalitet innehar størstedelen av obligasjonene i fondet offisiell rating, med BBB+ som gjennomsnittlig rating. Innehavene fordelt på valutaer er ca 30 % av lånene i Euro, ca 30 % i SEK og ca 40 % i NOK.

 

Siden oppstarten i slutten av september i fjor har DNB Nordic Investment Grade gitt 1,49 % i samlet avkastning. Hittil i år er fondet opp 1,15 %, som er bra sammenlignet med konkurrerende fond. Fondet forvaltes av Terje Monsen sammen med Arne Mjelde – begge med lang fartstid innen obligasjonsmarkedet.

 

Vi merker at flere og flere kunder viser interesse for Norden som egen aktivaklasse på rentesiden, med de egenskapene det gir, og som et godt supplement til norske obligasjoner. Med lav rentebinding passer fondet dessuten svært godt hvis vi nå er på vei inn i et marked med stigende renter.

 

Les mer om fondet i siste månedsrapport

 

Dette er ikke et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Det gjøres oppmerksom på at de presenterte produktene innebærer investeringsrisiko, som inkluderer muligheten for tap av hele eller deler av det investerte beløp. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.