avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Kronen vil styrke seg

Super bidragsyter
Kronen vil styrke seg
 
Vi mener kronen er for svak, både mot EUR og USD. Denne artikkelen tar for seg vår nyutviklede modell for USDNOK, som tilsier at kronen er 15% for svak i skrivende stund. Også vår mer skjønnsmessige analyse av makro og markedet tilsier at kronen bør styrke seg. Vi har posisjonert våre porteføljer deretter, blant annet ved overvekten i norske aksjer og ved å holde vår plassering i det europeiske aksjefondet Wellington i en NOK-andelsklasse
 
Vår modell for USDNOK har god forklaringsgrad
Taktisk Aktivallokering har tidligere laget en modell for EURNOK, med markedsmessige og økonomiske faktorer som forklaringsvariabler. Denne modellen har lenge vist at kronen er for svak relativt til euro. Også vår mer skjønnsmessige analyse tilsier at kronen er for svak og at den bør styrke seg mot euro.
 
Vi mener kronen er for svak også mot USD. I forhold til sin egen historikk har sjeldent kronen vært svakere mot USD enn den er nå. Dette tydeliggjøres i grafen nedenfor som viser at dagens nivå på USDNOK ligger omtrent ett standardavvik over sitt eget gjennomsnitt siden 1996. Hvis man korter ned historikken med start fra 2001 – for å hindre overlap mellom to ulike pengepolitiske styringsregimer – er bildet minst like prekært.
 

 

USDNOK.JPG

 

En historisk sammenligning som dette er en grei rettesnor. Tanken er nemlig at hvis valutakrysset er «mean reverting», så er det betydelig større sannsynlighet for at kronen vil styrke seg enn at den vil svekke seg fremover. Da mener vi på trendbasis over de neste 6 til 12 månedene som er vår investeringshorisont, ettersom daglige eller ukentlige svingninger er svært vanskelig å forutsi.

 

Et steg videre fra en slik historisk sammenligning er å bygge en modell for USDNOK, tilsvarende den vi tidligere har bygget for EURNOK. Det har vi nå gjort. Vi starter med et batteri av variabler (12 stykker for å være presis) og deretter korter ned ut i fra ulike økonometriske kriterier. Vi ender til slutt opp med følgende 4 variabler:

 

  1. Inflasjonsdifferansen mellom Norge og USA
  2. Differansen i bytteforholdet mot utlandet mellom Norge og USA
  3. Geopolitisk risiko
  4. Amerikansk arbeidsledighet

Modellens forklaringsgrad er god, på 82%. Modellens øvrige detaljer – deriblant koeffisientenes fortegn - virker også fornuftige og i tråd med økonomisk logikk. Vi bruker såkalt «out of sample modelling», hvilket betyr at vi bruker parameterne fra en periode (2001-2010) i tidsserien til å bestemme modellverdien til den etterkommende perioden (2010 – d.d.).

 

Noen vil sikkert savne renten som en forklaringsvariabel. Vi har prøvd med både korte renter (styringsrenter) og noe lenger renter (2 års swap), men ingen av dem er signifikante nok til å kunne inkluderes i modellen. Forklaringen er nok at rentedifferansen har høy korrelasjon med spesielt inflasjonsdifferansen, slik at rentedifferansen blir «overflødig». Noen vil kanskje også savne oljeprisen, men den er med via bytteforholdet mot utlandet.

 

Modellen tilsier at kronen er 15% for svak mot dollaren

Så over til resultatene. Første graf nedenfor viser at modellen vil ha USDNOK til å være 6,94, mens den i skrivende stund står i 8,17, altså et avvik på 15%. For å få et forhold til dette avviket kan man se på andre graf nedenfor. Denne grafen viser avviket, dets gjennomsnitt og øvre/nedre standardavvik (avviket er beregnet ved å ta modellert kurs minus faktisk kurs, slik at et negativt tall tilsier at kronen er for svak ift. modellverdi og vice versa). Sjeldent har avviket mellom modellert og faktisk USDNOK vært større enn nå. Avviket har faktisk krysset nedre standardavvik.

 

 

USDNOK - faktisk og modell.JPG

 

 

 

Avvik.JPGAvviket er beregnet ved å ta modellert kurs minus faktisk kurs, slik at et negativt tall tilsier at kronen er for svak ift. modellverdi og vice versa

 

 

Vil kronen styrke seg eller må modellen gi etter?
Selv om modellen har høy forklaringsgrad, kan det hende at modellen denne gangen tar feil? Altså at gapet mellom modell og faktisk valutakurs ikke lukkes/innsnevres ved at kronen styrker seg men ved at modellen etter hvert må gi etter? Det er her vår skjønnsmessige vurdering slår inn: Basert på vår analyse og fremtidstro om utviklingen i makro og marked – deriblant de fire forklaringsvariablene som inngår i modellen – tror vi gapet vil innsnevres ved at kronen styrker seg.
 
Når det er sagt, er det ikke slik at vi bastant sverger på at kronen vil styrke seg med akkurat de 15 prosentene mot dollaren som modellen vår tilsier. En modell er ikke noe mer enn en modell. Den gir oss en pekepinn, men that’s it. Vår tro er mer at kronen er en god del underpriset mot dollaren og at den vil styrke seg over den neste 6-12 månedene. Modellen er bare med på å underbygge dette synet.
 
Vi har posisjonert vår portefølje for kronestyrkelse
Vi har posisjonert vår portefølje for denne antatte kronestyrkelsen, blant annet ved overvekten i norske aksjer og ved at vår plassering i det europeiske aksjefondet Wellington ligger i en NOK-andelsklasse i stedet for EUR-andelsklasse.