avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Markedssyn april 2018 - Trump kaster hansken – truer med handelskrig

Community Manager
Community Manager

Trump kaster hansken - truer med handelskrig

Vi tar aksjer ned til undervekt i markedssynet for april. Resultatveksten i aksjemarkedet er sterk, men markedet er høyt priset og sårbart for en korreksjon som følge av en eskalerende handelskrig. Vi liker norske aksjer ettersom vi er positive til oljepris og norske kroner. Vi liker kredittrisiko, men ikke lang rentebinding. Vi er derfor overvekt norsk High yield, men undervektet globale obligasjoner i rentedelen av porteføljen.

 

Ingen grunn til panikk, men risikobildet tilsier å redusere aksjer i porteføljene

Globale vekstutsikter har så langt støttet et positivt syn på aksjer, selv om statistikken har skuffet noe i mars. Dette kan raskt endres når USA nå eskalerer omfanget av toll på importvarer. Trump annonserte den 22. mars nye tollsatser på kinesisk import, og Kina svarer med samme mynt.

 

Samtidig er verdsettelsen høy og normalisering av rentene reduserer risikopremien i aksjer. Når vi veier dette sammen, mener vi sannsynligheten for en korreksjon i markedet er høy og vi tar aksjer til undervekt i porteføljen.

 

Norges Banks endrede inflasjonsmål får ingen konsekvenser for rentedelen av porteføljen vår. Til tross for en svak start på året tror vi fortsatt obligasjoner vil gjøre det bedre enn pengemarkedsplasseringer i 2018. Men aller best liker vi norsk/nordisk High yield. Løpende effektiv rente er rundt 6 prosent, og det kan også bli fasit for avkastingen i år. Potensialet er betydelig bedre enn i andre renteplasseringer.

 

Matrise april 2018 v2.PNGMatrisen over viser anbefalte kortsiktige avvik fra en balansert portefølje fordelt på flere aktiva klasser. Avvikene fra langsiktig fordeling bør ikke utgjøre mer enn 5 til 15 prosent av totalporteføljen for at den kortsiktige risikotakningen ikke skal bli for dominerende. Skaleringen må sees i sammenheng med investors risikovilje og investeringshorisont.

Aktivaallokering mellom renter og aksjer

Vi tar aksjer ned til undervekt i markedssynet. Vi selger 40 prosent av allokeringsrammen i aksjer. For investor med en allokeringsramme på +/- 15 prosentpoeng i aksjer betyr det at vi selger 6 prosentpoeng av aksjeporteføljen.

 

Vi selger oss bredt ned i våre sektorovervekter, samt syklisk konsum og europeiske aksjer. Vi øker undervekten i amerikanske aksjer og US dollar. Vi gjør ingen endringer i rentedelen av porteføljen.

 

Renter

Regjeringen endret i mars Norges Banks inflasjonsmål fra 2,5 til 2 prosent, med begrunnelsen at perioden med innfasing av oljeinntekter i hovedsak er bak oss. Da er det ikke lenger naturlig å sikte mot høyere inflasjon enn i sammenlignbare land.  

 

Den årlige veksten i norsk kjerneinflasjon var 1,4 prosent i februar. Sentralbanken er dermed nærmere å nå målet etter endringen. Det betyr at renten settes opp raskere enn tidligere antatt, men samtidig at rentetoppen blir lavere. Første renteheving ventes i september i år.

 

Sentralbanksjefen avviser at den nye forskriften vil føre til vesentlige endringer i pengepolitikken, og effekten er allerede priset i markedet. Norske renter har steget og kronen har styrket seg.

 

Dette får ingen konsekvenser for markedssynet vårt. Norske obligasjonsfond har gitt svakere avkastning enn pengemarkedsfond hittil i år ettersom renteoppgangen har gitt kurstap. Vi tror ikke norske renter skal stige mye fra dagens nivå. Får vi rett i det, vil den høyere effektive renten i obligasjoner medføre at avkastningen blir bedre enn i pengemarkedet når vi gjør opp status for året.

 

Favoritten innen renteuniverset er fortsatt norsk/nordisk High yield. Den effektive renten i fondet DNB High Yield er rundt 6 prosent, med en kredittmargin på rundt 4,5 prosent. Aktiviteten i high yield markedet i Norden er god, med ny rekord for utstedelser i 2017. Markedet er også blitt mer diversifisert, med større spredning på industrier enn det var i perioden før oljekrisen traff. Kombinert med konjunkturutsiktene tilsier dette at misligholdsratene forblir moderate, og at avkastningen i diversifiserte High yield porteføljer blir bedre enn andre renteplasseringer i 2018.

 

Motposten til overvektene i High yield og norske obligasjoner er en betydelig undervekt i globale obligasjoner ettersom vi tror rentene ute vil stige ytterligere.

 

Aksjer

Det beste argumentet for aksjer er den sterke inntjeningsveksten de siste kvartalene. Forventningene til årets inntjening er tillegg blitt revidert opp betydelig siden nyttår. Globale vekstutsikter har så langt støttet et positivt syn på aksjer, selv om den faktiske veksten nok er svakere enn det mange tror. Imidlertid er det skjær i sjøen.

 

Verdsettelsen i aksjemarkedet er høy, og sett opp mot en normalisering av rentene betyr det at investorene ikke får like godt betalt for aksjerisiko som tidligere. Risikopremien har krympet og er under historisk snitt i de fleste markeder.

 

Vaulation.jpgVerdsettelsen i aksjemarkedet er høy, og forventningene er strukket.

Dette kan forsvares dersom inntjeningen vokser minst like mye som markedet forventer, som igjen er avhengig av at de globale vekstforventningene innfris. Selskapene kan ikke lenger basere seg på å løfte resultat per aksje ved tilbakekjøp eller kostnadskutt.

 

Da hjelper det ikke at Trump ivrer for en proteksjonistisk handelspolitikk. Så langt er omfanget beskjedent. Stål og aluminium står for mindre enn 2 prosent av amerikansk import, men i går annonserte presidenten ytterligere tiltak særlig rettet mot Kina.

 

Trump annonserte nye tollsatser på varer for en verdi på 50 milliarder US dollar. På pressekonferansen avvek han fra den skriftlige uttalelsen, sa verdien utgjorde 60 milliarder og at det bare var det første i en rekke tiltak. Listen over hvilke varer som omfattes vil bli offentligjort innen 10 dager. Kina svarte senere samme dag med å innføre toll på import av varer for en verdi av 3 milliarder US, blant annet matvarer og prosesserte metaller.

 

Trumps tolkning av «America first» betyr visst at alle får det verre. Foreløpig er omfanget begrenset, men presidenten har uttalt at han ønsker å redusere USAs handelsunderskudd med minst 100 milliarder US dollar. Vi tror ikke dette bare er løst snakk. Ytterligere tollbarrierer vil bli besvart av USAs handelspartnere, og vil raskt materialisere seg i svakere vekstutsikter.

 

Sist gang USA innførte toll på stål var i 2002. EU truet da med toll på appelsiner og biler. Amerikanerne fjernet tollsatsene etter vel ett år da de innså at dette neppe var bra for noen. La oss håpe den lærdommen fortsatt lever i dag. Inntil videre betyr dette økt usikkerhet i markedene, og i kombinasjon med høy verdsettelse har risikoen for en korreksjon økt betydelig. Vi tar derfor aksjer ned til undervekt i markedssynet.

 

Innad i aksjeporteføljen selger vi oss bredt ned. Vi selger 40 prosent av allokeringsrammen i aksjer. Kapitalen plasserer vi på bank. Vi selger oss ned i overvektene våre i teknologi, europeiske banker og energiselskaper. Vi selger oss også ned i amerikansk syklisk konsum, som har gått bra en god stund. Vi beholder undervektene i eiendom, telekom, kraftforsyning og stabile konsumaksjer.