avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Markedssyn februar 2018 - Fortsatt optimistiske til vekst

Community Manager
Community Manager

Januar ble en bra måned i henhold til vårt markedssyn. Svakere dollar, sterkere norsk krone og stigende lange statsrenter kombinert med høyere råvare- og energipriser bidro til dette. Risikopremier i både aksje- og kredittmarkedene er også fallende og vi opprettholder derfor vårt nøytrale syn til aksjer.

 

Oppjusterte vekstanslag

Markedssyn graf bc.jpgIMF oppjusterte vekstanslagene for 2018 og 2019 i den nye utgaven av World Economic OutlookRisikoviljen i markedene er høy og negative nyheter synes ikke å påvirke markedene. Verken budsjettproblemer i USA, Angella Merkels utfordringer med å få på plass et regjeringssamarbeid i Tyskland, eller amerikansk toll på solcellepaneler og vaskemaskiner har gitt nevneverdige utslag.

 

Vekstoptimismen er høy og inntjeningsestimatene har fortsatt den positive trenden fra 2017 så vi gjør derfor ingen endringer i markedssynet denne måneden. IMF (Det internasjonale pengefondet) publiserte en ny utgave av World Economic Outlook i januar. Vekstanslagene for 2018 og 2019 ble begge oppjustert med 0,2 prosentpoeng til 3,9 prosent. Økningen skyldes i hovedsak bedre vekstutsikter i USA, Eurosonen og Japan. Vekstanslagene for fremvoksende økonomier ble imidlertid holdt uendret denne gangen.

 

matrise.pngMatrisen over viser anbefalte kortsiktige avvik fra en balansert portefølje fordelt på flere aktivaklasser. Avvikene fra langsiktig fordeling bør ikke utgjøre mer enn 5 til 15 prosent av totalporteføljen for at den kortsiktige risikotakningen ikke skal bli for dominerende. Skaleringen må sees i sammenheng med investors risikovilje og investeringshorisont.

 

Inntjeningsestimater for selskapene revideres i USA

Amerikanske selskaper legger nå frem regnskapsresultater for 4. kvartal i fjor. Analytikerne reviderer fortløpende inntjeningsestimatene også hensyntatt skattekutt som ble vedtatt for om lag en måned siden. Samlede vekstestimater for 2018 er foreløpig oppjustert fra om lag 11,7 til 16,7 prosent. Sektorene energi, finans, telekommunikasjon, syklisk konsum og industri er de som er mest oppjustert  i USA. Teknologi, stabilt konsum, forsyning og eiendom er derimot lite endret i så langt. Sykliske sektorer ser foreløpig ut til å dra størst fordel av skattekuttene, men rente- og oljeprisoppgang kan også ha bidratt til oppjustering i finans og energi. Teknologi er et unntak ettersom den effektive skattesatsen allerede er lav. I vårt markedssyn er vi undervektet aksjemarkedene i USA da dette markedet er dyrt mark priset. Skattekuttene er til dels engangseffekter som i første omgang løfter inntjeningen på kort sikt.

 

Menneske mot maskin

Teknologi.jpgFortsatt overvekt i teknologisektorenDemografiske forhold i kombinasjon med en lang periode med lavere økonomisk veksttakt etter finanskrisen har bidratt til at inflasjonen ikke har kommet tilbake like raskt som etter andre nedturer. De sykliske forholdene taler for at inflasjonen vil ta seg opp, men disrupsjon fra nye teknologier kan gi betydelige deflatoriske impulser gjennom «creative distruction».

 

Store teknologiselskaper har muligens begynt å innse at de også har et samfunnsansvar. Ifølge Bloomberg hadde flere av selskapene en mer ydmyk holdning i World Economic Forum i Davos i år. Listen av kritikkverdige forhold har økt. Enkelte peker også på at overdreven bruk av smarttelefoner og avhengighet til sosiale medier kan gi negative helsemessige effekter.

 

I dag utgjør teknologisektoren i underkant av 20 prosent av MSCI AC World indeksen, og noe mindre enn 30 prosent av MSCI Emerging Markets indeksen. Teknologiselskaper kan risikere å få økt regulering og tilsyn som kan gå utover enkelte forretningsmodeller. Ettersom store teknologiselskaper ofte operer på tvers av landegrensene er det imidlertid vanskelig å implementere dette raskt. I markedssynet har teknologisektoren vært på overvekt i lang tid og den beholdes fortsatt ettersom den strukturelle medvinden ikke synes å avta selv om risikoen øker. Sektoren gir samtidig en viss nedsidebeskyttelse mot deflatoriske impulser.

 

 Markedssynet er skrevet av Taktisk aktivaallokering i DNB Asset Management.