avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Markedssyn januar - mindre rente mer kreditt

Community Manager
Community Manager

Ved inngangen til det nye året er de makroøkonomiske utsiktene gode for inneværende år. Den globale BNP-veksten som styrket seg i fjor, ser ut til å bli enda sterkere dette året. Dette danner grunnlaget for et år med god inntjening for selskapene, og spesielt for de mer sykliske sektorene.

 

Høye råvarepriser i fjor

Høyere råvarepriser på slutten av fjoråret samt skattereformen som ble vedtatt av den amerikanske kongressen før jul, er også positivt for sykliske aksjer. Fjoråret var et svært godt år for aksjemarkedet og den en forventede bedringen i global vekst og inntjening er allerede priset inn. Vi opprettholder derfor en nøytralvekt i aksjer og viderefører en offensiv innretning av aksje- og renteporteføljen både region- og sektornivå.
 
matrise-markedssyn.jpg.pngMatrisen over viser anbefalte kortsiktige avvik fra en balansert portefølje fordelt på flere aktiva klasser. Avvikene fra langsiktig fordeling bør ikke utgjøre mer enn 5 til 15 prosent av totalporteføljen for at den kortsiktige risikotakningen ikke skal bli for dominerende. Skaleringen må sees i sammenheng med investors risikovilje og investeringshorisont.
Mot slutten av sykelen
Vi går mot slutten av en syklus i verdensøkonomien som har vart i nærmere ti år. I en sen-syklisk fase ser vi normalt at prisen på innsatsfaktorer som arbeidskraft og råvarer øker. Dette skyldes tilbud og etterspørselsforholdene i økonomien. Etter flere år med fallende arbeidsledighet og økt produksjon, er etterspørselen etter disse faktorene stor og tilgangen er knappere. Vi tror dette fenomenet vil bli tydeligere utover året og har som følge av dette posisjonert både aksje- og renteporteføljen i henhold til dette.
 
På aksjeregioner er den sykliske tilnærmingen vår tydelig ved at vi har en overvekt i Emerging Markets, Norge, Norden og Europa som har relativt større eksponering mot sykliske sektorer
 
Mindre renter - mer kreditt
I porteføljen av rentebærende verdipapirer kommer vi til å redusere rentebindingen og øke kreditteksponeringen. Som følge av dette ta opp våre posisjoner i nordisk High yield obligasjoner med relativ kort rentebinding. Våre norske investment grade investeringer innrettes også mot kortere renteeksponering. Samtidig beholder vi lengre kreditteksponering. Mindre rente, mer kreditt.
 
Se video av DNB Asset Managements markedssyn for 2018
 
Torje Gundersen er forvalter av DNBs kombinasjonsfond.

For få rentehevinger priset inn i markedet
Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, hevet som ventet styringsrenten med 25 basispunkter i desember i fjor. Sentralbankens rentebane ble noe hevet, i takt med bedre makroøkonomiske utsikter. Prognosene antyder tre rentehevinger i år og rundt to til tre rentehevinger de neste to årene. Markedet på sin side tror på langt færre hevinger; kun halvannen i år. Vi tror markedsrentene priser inn for få rentehevinger fra sentralbanken fremover. Dette baserer vi på at den lave arbeidsledigheten og relativt gode veksten i amerikansk økonomi skal virke inflasjonsdrivende i år. Disse faktorene, kombinert med at Federal Reserve har begynt å trappe ned sin balanse, vil kunne føre til stigende lange renter. Dette underbygger vårt syn om overvekt i aksjer innen finanssektoren.

Den europeiske sentralbanken, ECB, er i motsatt ende av skalaen og har ikke opplyst noen planer om nedtrapping av balansen enda.. Dette henger naturligvis sammen med at oppgangskonjunkturen i Europa ikke har kommet like langt som i USA. Men ECB har annonsert å halvere obligasjonskjøpene, fra €60 milliarder til €30 milliarder månedlig, fra januar til september i år. Trolig stoppes obligasjonskjøpene deretter. Markedet priser inn uendret styringsrente fra ECB frem til tredje kvartal i år, deretter 30-40 prosent sannsynlighet for en renteheving i fjerde kvartal.
 
For svak norsk krone?
Vi opprettholder vår overvekt i norske og nordiske aksjer. En del av rasjonale bak dette er vår tro om at den norske og svenske kronen er for svak og derfor vil styrke seg gjennom året. For den norske kronens del har vi forsøkt å operasjonalisere dette via en rekke makroøkonomiske variabler som historisk har forklart brorparten av utviklingen i kronekursen, i dette tilfellet konkretisert på EUR/NOK. Vår modell tilsier at kronen er om lag er 10 prosent for svak mot euro i forhold til underliggende makroøkonomiske forhold. Dette er faktisk en større undervurdering av kronen enn under finanskrisen i 2008. Vår subjektive vurdering støtter signalet vi får fra vår empiriske modell.

graf
Kilde: DNB Asset Management
Figuren viser avvik mellom faktisk og modellert verdi av EUR/NOK. En verdi over null tilsier at kronen er for sterk i forhold til modellert verdig, og vice versa. De stiplete horisontale linjene viser øvre og nedre standardavvik.

En forklaring på den svakere kronenen kan være avmatningen i boligmarkedet, spesielt i Norge, men også i Sverige som er Norges største handelspartner. Men heller ikke via boligmarkedet klarer vi å være enige i den svært svake kronekursen. Vi tror på en myk landing i boligmarkedet med begrensede ringvirkninger for norsk og svensk økonomi.
 
Fortsatt tro på oljeprisen
Oljeprisen har steget betydelig det siste halve året, fra omtrent 45 dollar fatet i juni til 68 dollar fatet i skrivende stund. Oljeaksjene har riktignok steget som følge av oppgangen, men ikke så mye som ventet. I desember i fjor så vi at oljeaksjene tok igjen noe av gapet, en utvikling vi tror vil fortsette. Vi mener at oljeprisen vil holde seg om lag 65-70 dollar fatet dette året, noe som gjør at vi opprettholder vår overvekt i energiaksjer. 
 
Les også: Ut vinduet og opp trappen
 
Markedssynet til DNB Asset Management  bruker i forvaltningen til blant annet Aktiv og Premium fondene.