avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Markedssyn juni 2018; Opp som en løve og ned som en skinnfell

Super bidragsyter

Opp som en løve og ned som en skinnfell 

Markedene var volatile i mai. En sterk start på måneden ble etterfulgt av rente- og børsfall. Økt geopolitisk risiko bidrar til at vi beholder aksjer på undervekt i juni. Samtidig er vekst og inflasjonsbildet sterkt nok til at vi liker sykliske aksjer bedre enn defensive, er positive til kredittrisiko, og liker kort rentebinding bedre enn lang.

 

Allokering mellom renter og aksjer

Vi beholder aksjer på en moderat undervekt i porteføljene.

 

Vi baserer markedssynet vårt på grundige analyser av global vekst, penge- og finanspolitikk samt verdivurderinger. Det er som regel de viktigste driverne for avkastningen i finansmarkedene.

 

I mai var det geopolitiske forhold som påvirket markedene. Nye sanksjoner mot Iran løftet oljepris, inflasjonsforventninger og renter i starten av måneden. Politisk uro i Italia ga rente- og børsfall mot slutten. Så ble det også klart at USAs handelskrig langt fra er over.

 

Økt geopolitisk risiko gjør at vi er mer forsiktig i risikotagningen. I øyeblikket samstemmer dette godt med det faktum at vi ser noe svakere vekst globalt og at aksjemarkedet er høyt priset. Vi beholder derfor en moderat undervekt i aksjer inn i juni.

  

2018-06 TAA Matrise.JPGMatrisen over viser anbefalte kortsiktige avvik fra en balansert portefølje fordelt på flere aktiva klasser. Avvikene fra langsiktig fordeling bør ikke utgjøre mer enn 5 til 15 prosent av totalporteføljen for at den kortsiktige risikotakningen ikke skal bli for dominerende. Skaleringen må sees i sammenheng med investors risikovilje og investeringshorisont.Renter

Vi gjør ingen endringer i renteporteføljen. Vi har lenge vært posisjonert for en stigning i globale renter. Det gjør vi ved å eie obligasjoner med kort fremfor lang løpetid.

 

Vi tror rentene vil stige av gode årsaker. Sterk vekst i 2017 ga fall i arbeidsledigheten i USA og andre land. Vi forventer at lavere ledighet vil føre til lønnsvekst. Knapphet på andre innsatsfaktorer og høyere på råvarepriser vil og bidra til å løfte inflasjonsforventninger og medføre renteoppgang i år.

 

I april og mai fikk vi derimot erfare noen dårlige grunner for renteoppgang. Blant annet en oljeprisoppgang ikke av økt etterspørsel, men av økt geopolitisk risiko. Et annet poeng er at den ekspansive finanspolitikken i USA må finansieres gjennom å utstede statsobligasjoner og med det øke landets gjeldsgrad. For investorer gjør dette amerikanske statsobligasjoner mindre attraktive, som igjen fører til at rentene stiger.

 

Den brå oppgangen i renter vi så i disse månedene, snudde fort når det ble uro rundt regjering i Italia og det ble tydelig at hverken handelskrig med Kina eller konflikter med Nord-Korea er historie.

 

Tiden fremover tror vi fortsatt vil bli preget av geopolitikk, men så lenge det globale vekstbildet sender positive signaler vil vi ligge posisjonert for en videre renteoppgang. Det betyr fortsatt undervekt i globale obligasjoner og overvekt i norske high yield og investment grade obligasjoner.

 

Aksjer 

Vi er fortsatt positive til sykliske aksjer, særlig aksjer i de globale sektorene finans, energi og teknologi. Blant regionene er vi mest positive til Norge, Norden, Europa og fremvoksende markeder.

 

Finansaksjer i Europa falt over 7 prosent i mai på grunn av den politiske krisen i Italia, men har startet juni bedre etter at landet fikk på plass en ny regjering. Får vi rett i at globale renter skal stige som på grunn av tilfredsstillende vekst med noe høyere inflasjon vil dette være positivt for finanssektoren.

 

Globale teknologiaksjer steg over 5 prosent i mai, og er beste sektor hittil i år. Sterk resultatvekst har medført at aksjene ikke er blitt dyre relativt til det brede markedet til tross for at avkastningen har vært bedre over flere år. God lønnsomhet og solide balanser gjør det den til en av våre favorittsektorer.

 

Avkastningen i energiaksjer svingte i takt med oljeprisen, og endte måneden opp litt over 1 prosent. Økt geopolitisk risiko og sanksjoner mot Iran legger et gulv under oljeprisen. En pris over 70 US dollar per fat gir en god inntjening for oljeprodusentene, og øker sannsynligheten for investeringer i ny produksjon hvilket vil være positivt for resten av næringen.

 

Oppgang i råvarepriser og bra fart i norsk økonomi er en viktig årsak til at vi også er positive til Oslo Børs. I tillegg tror vi kronen er for svak og vil styrke seg ut året. En sterkere krone medfører avkastningen målt i norske kroner blir bedre for norske enn globale aksjer, alt annet likt.

 

Vi finansierer overvektene våre ved å være undervektet defensive aksjesektorer, samt japanske og amerikanske aksjer.