avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Markedssyn mars 2018 - Korreksjonen kom

Community Manager
Community Manager

Etter en lang periode med oppgang i aksjemarkedene fikk vi en korreksjon i forrige måned. Vi har ved flere anledninger skrevet at man bør være forberedt på at det med jevne mellomrom kan komme korreksjoner. Kursnedgangen vi har sett den siste måneden har ikke vært særlig stor, og aksjer er fortsatt ikke billig priset. Imidlertid har inntjeningen i selskapene vært god og forventningene fremover er positive. Vi er derfor fortsatt nøytral vektet mot aksjer.

 

Korreksjon eller starten på noe mer?

Oslo Børs var ned med syv prosent fra det høyeste nivået i januar til begynnelsen av februar. Når brå kursbevegelser skjer innenfor korte tidsrom, er det spørsmål om dette kun er en korreksjon i et oppadgående marked eller om det er starten på en mer varig nedgang. Varige og dype nedturer i aksjemarkedene starter ofte med en korreksjon. Som nevnt tidligere er aksjemarkedene fortsatt relativt dyrt priset, men det er også viktig å se på andre faktorer som blant annet den økonomiske aktiviteten og inntjeningen i selskapene. Den globale veksten tok seg opp i fjor, og mye tyder på at den gode veksten vil fortsette i år. De dypere og lengre nedturene i aksjemarkedene er ofte sammenfallende med økonomiske nedgangsperioder. Vår vurdering er at det er liten sannsynlighet for at vi står foran en resesjon i inneværende år. En risikofaktor som kan påvirke utviklingen i aksjemarkedene er om vi skulle få en kraftig oppgang i rentene. Da vil investeringer i obligasjoner fremstå som mer attraktive i forhold til aksjer. Vi mener fortsatt at det er riktig å være nøytralvektet mot aksjer, men vi må imidlertid regne med større svingninger enn tidligere. 

 

  

graf 2018.pngHvert punkt i grafen viser svingninger siste år for Oslo Børs og verdensindeksen

  

Renteoppgang - både i den korte og lange enden

Rentene har steget betydelig den siste tiden. Det gjelder spesielt obligasjoner med lang løpetid, slik at rentekurven har blitt brattere. Oppgangen har blitt drevet av stigning i både inflasjonsforventninger og realrenter. Sentralbankenes forsiktige nedtrapping av kvantitative lettelser har også bidratt til renteoppgangen. De korte rentene har også steget i løpet av februar. Dette tror vi vil fortsette fremover, om enn i en forsiktig takt. Renteøkningene fra den amerikanske sentralbanken (FED) vil trolig fortsette å lede an, men andre sentralbanker vil etter hvert følge etter. Norges Bank sin rentebane tilsier en renteheving i slutten av inneværende år.

 

 

mars 2018.pngMatrisen over viser anbefalte kortsiktige avvik fra en balansert portefølje fordelt på flere aktivaklasser. Avvikene fra langsiktig fordeling bør ikke utgjøre mer enn 5 til 15 prosent av totalporteføljen for at den kortsiktige risikotakningen ikke skal bli for dominerende. Skaleringen må sees i sammenheng med investors risikovilje og investeringshorisont.

 

 

Vekting av aksjesektorer - overvekt sykliske, undervekt defensive

Vi gjør ingen endringer i vektingen mellom ulike aksjesektorer. Teknologisektoren drar fortsatt nytte av digitalisering, robotisering, delingsøkonomi og «big data». Dette er én av grunnene til at vi lenge har hatt og fortsatt har sektoren på overvekt. Vi tror oljeprisen skal stige fremover. En viktig drivkraft for dette er at oljeselskapene investerer for lite nå i forhold til forventet etterspørselsvekst. Alternativ energikilder vil neppe erstatte olje med det første og vi tror derfor at en underinvestering vil virke positivt for oljeprisen de neste årene. Etter massive kostnadskutt og effektiviseringstiltak er oljeproduksjonsselskapene rigget for inntjeningsvekst på betraktelig lavere oljepris enn før 2014. Vi opprettholder vår overvekt i energisektoren. Videre fortsetter vi å undervekte de defensive sektorene som forsyning, telekom, eiendom og nødvendighetsvarer. En viktig årsak til undervekten er at vi tror rentenivåene i store deler av verden er på vei oppover.  Når rentene stiger har de defensive sektorene en tendens til å gjøre det svakere enn det brede aksjemarkedet.


Stigende rente er isolert sett negativt for aksjemarkedene og det taler for å være forsiktig. Økonomisk vekst og inntjening taler i motsatt retning. Vi opprettholder derfor nøytralvekt mellom aksjer og renter i markedssynet. 

 

Se Shakeb Syed gi markedsoppdatering under