avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Markedssyn oktober 2018: Vi tar aksjer opp til nøytralvekt

Community Manager
Community Manager

Markedssyn oktober 2018: Vi tar aksjer opp til nøytralvekt

Tilfredsstillende vekst-og inntjeningsbilde er fortsatt de viktigste driverene i aksjemarkedet. Det er imidlertid mange utfordringer knyttet til en så langvarig oppgang som vi har lagt bak oss. Vi tror derimot ikke de materaliserer seg med det aller første. Det ser heller ut som politisk uro, i alle fall på kort sikt,  har roet seg. Vi vekter også opp japanske aksjer i fra under-  til nøytralvekt.  I renteporteføljen gjør vi ingen endringer. Vi ligger undervektet lange internasjonale obligasjoner.

 

Allokering mellom renter og aksjer 

Vi tar aksjer opp til nøytralvekt i porteføljene. USA har innført  10 prosent toll på kinesisk import tilsvarende 250 milliarder USD. Om lag halvparten av eksporten fra Kina til USA er nå tollbelagt.  Siste ord er ikke sagt i handelskrigen, men det ser ut som aksjemarkedet særlig i fremvoksende økonomier, hadde forventet et verre utfall.  Vi tror ikke amerikanerne kommer med ytterligere tiltak før etter kongressvalget i november. Med mindre fokus på handelskrig ligger det til rette for at aksjemarkedet retter fokus mot et tilfredsstillende vekst- inntjeningsbilde. I en slik fase ønsker vi ikke å ligge undervektet aksjer.

 

Effektiv renter på internasjonale kredittobligasjoner har kommet opp i 3,25 prosent. Den har steget i fra ca 3 prosent i august. Selv om rentene er på vei opp er de fortsatt lave. Renteoppgangen er ikke nok til å gjøre slike obligasjoner mer attraktive i forhold til aksjer.

 

mark matrise okt.pngMatrisen over viser anbefalte kortsiktige avvik fra en balansert portefølje fordelt på flere aktiva klasser. Avvikene fra langsiktig fordeling bør ikke utgjøre mer enn 5 til 15 prosent av totalporteføljen for at den kortsiktige risikotakningen ikke skal bli for dominerende. Skaleringen må sees i sammenheng med investors risikovilje og investeringshorisont. Kilde: DNB Asset Management

Renteporteføljen

Vi gjør ingen endringer i renteporteføljen ved inngangen til oktober.  Vi har lenge vært posisjonert for en stigning i globale renter. Det gjør vi ved å eie obligasjoner med kort fremfor lang løpetid.

 

I september fulgte markedene godt med på møtene i sentralbankene. I USA satte Federal Reserve som ventet opp styringsrenten til 2,25 prosent. Norges Bank hevet styringsrenten til 0,75 prosent.   Den europeiske sentralbanken ga signaler om at den vil avslutte oppkjøpsprogrammet i år og første renteheving kommer trolig tidligst i sommeren 2019. Av sentralbankene er Federal Reserve tydeligst på videre renteøkninger.   Banken fokuserer på god vekst i amerikansk økonomi og at inflasjonen er tett på målet. Samtidig  priser rentemarkedet inn færre renteøkninger enn det sentralbanken skisserer. Vi liker derfor norske obligasjoner bedre siden de har kortere rentebindinger. Nordiske high yield obligasjoner er også mer attraktive. Løpende avkastning er ca 6,5 prosent. Kredittspreadene er tilfredsstillende og man har buffer for normale tap.   

 

 

Aksjeporteføljen

Fremvoksende økonomiers aksjemarkeder generelt og kinesiske aksjer spesielt har falt i løpet av september. Prisingen framstår nå som attraktiv. Særlig i forhold til amerikanske aksjer.

 

Nedgangen har i stor grad blitt drevet av uro rundt handelskrig og tollmurer fra amerikansk og kinesisk hold. Forventningene til selskapsinntjeningen i fremvoksende økonomier har også falt i løpet av sommeren, både for 2018, 2019 og 2020. Bank of America Lynch sin «Fund Manager Survey» viser også at det er stor pessimisme for aksjemarkedene i fremvoksende økonomier.

 

Det er mange krigsoverskriften rundt handelskrigen. Vi har imidlertid forsøkt å se nærmere på betydningen av tollmurene på kinesisk og amerikansk økonomi. Kinas eksport til USA som andel av kinesisk BNP er på 3,5 prosent. Dette er ikke helt ubetydelig, men langt i fra nok til alene å velte Kinas økonomi. En støtdempende effekt kommer fra valutakanalen, i det den kinesiske valutaen har svekket seg med om lag 9 prosent mot dollaren siden mai i år.

 

Regningen av Trump-administrasjonens tollmurer må til syvende og sist bli plukket opp av amerikanske konsumenter og bedrifter, i form av høyere inflasjon. Imidlertid ser vi også her at beløpene er små relativt til konsumentenes formue og  selskapenes inntjening . Førsterundeeffektene er altså ikke veldig store, selv om andrerundeeffektene via investeringer, konsum og sentiment kan bli større.

 

Vi registrerer også at antall (negative) overskrifter og fokus på handelskrig har dabbet noe av de siste ukene. I tillegg ble andre runden av tollsatser fra Trump-administrasjonen – 10 prosent på $250 milliardene av kinesisk eksport til USA – mindre enn markedet hadde fryktet. Dette var også lavere enn den førte runden med tollsatser på 25 prosent. I sum, har dette resultert i at litt av fallet i fremvoksende økonomiers aksjer er reversert og at amerikansk ti års statsrente har steget. Tegn på at litt av handelskriguroen har avtatt.

 

I sum er dette argumenter for at vi opprettholder fremvoksende markeders aksjer på overvekt i porteføljen.

 

Vi tar japanske aksjer fra undervekt til nøytral i porteføljen. Det er flere grunner til det:

 

  • Det japanske aksjemarkedet er billigere priset på flere tradisjonelle verdsettelsesmultipler og billigere relativt til mange av de toneangivende aksjeregionene som USA, Europa og fremvoksende økonomier.
  • Japanske selskapers inntjening har høy samvariasjon med global industriproduksjon. Global vekst er god, hvilket bør virke støttende på det japanske aksjemarkedet.
  • Blant de toneangivende aksjeregionene har Japan høyest positiv korrelasjon til amerikanske statsrenter. Siden januar i år har denne sammenhengen blitt brutt, ettersom det japanske aksjemarkedet ikke har fulgt amerikansk statsrente i sin ferd oppover, jamfør graf nedenfor. Vår vurdering er at den positive samvariasjonen skal gjenopprettes, hvilket bør virke støttende for japanske aksjer. Den økonomiske logikken er at økt amerikansk statsrente gjerne er drevet av forventingen om god amerikansk/global veksttakt og økt risikoappetitt.
  • Det japanske arbeidsmarkedet har strammet seg merkbart, hvilket lover godt for privat konsum.
  • Sentralbanken, Bank of Japan, er den eneste av de toneangivende sentralbankene som fortsatt har gasspedalen helt inne hva angår pengepolitisk stimulanse.

japan graf.jpgKilde: Bloomberg og DNB Asset Management

Vi finansierer oppgraderingen av japanske aksjer ved å nedgradere helseaksjer fra overvekt til nøytral. For øvrig gjør vi ingen andre endringer i aksjeporteføljen.Det betyr at vi i tillegg til fremvoksende økonomier er overvektet sektorene teknologi, energi og finans.