avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Markedssyn september 2018: Trøbbel i Trump-tårnet

Community Manager
Community Manager

Markedssyn september 2018: Trøbbel i Trump-tårnet

Avkastningen i globale aksjer er svak så langt denne måneden, men ser ut til å bli positiv målt i norske kroner. Økt usikkerhet rundt global handel bidrar til at vi beholder aksjer på undervekt. Samtidig er vekst- og inflasjonsbildet sterkt nok til at vi liker sykliske aksjer bedre enn defensive. Vi er positive til kredittrisiko, og liker kort rentebinding bedre enn lang. 

 

2018-08-23 Matrise september.jpgMatrisen over viser anbefalte kortsiktige avvik fra en balansert portefølje fordelt på flere aktiva klasser. Avvikene fra langsiktig fordeling bør ikke utgjøre mer enn 5 til 15 prosent av totalporteføljen for at den kortsiktige risikotakningen ikke skal bli for dominerende. Skaleringen må sees i sammenheng med investors risikovilje og investeringshorisont.

Allokering mellom renter og aksjer

Aksjer beholdes på moderat undervekt. OECDs ledende indikator signaliserer et negativt vendepunkt for veksten i løpet av andre halvår. Globalt vekstmoment har passert toppen, men samtidig er det ingen signaler om at vi er på vei inn i en nedgangskonjunktur.

  

2018-08-23 Global PMI.jpg

 

Vi tror ikke handelskonflikten vil tillates å eskalere til en global handelskrig som knekker veksten, men vi utelukker ikke at President Trump trapper opp truslene i tiden frem mot kongressvalget i november. Temaet slår godt an blant kjernevelgerne til det republikanske partiet. I tillegg tar det bort oppmerksomheten fra den pågående etterforskningen rundt Russlands innblanding i presidentvalget i 2016 og Trumps rolle i dette.

 

Resultatveksten i selskapene har vært sterk, særlig i USA som følge av skattekuttene. Verdsettelsen er også høy, og gir liten beskyttelse mot negative overraskelser. Inflasjonen er tiltagende i rike land, og sentralbankene fortsetter å stramme likviditeten gradvis. Summen av forholdene over gjør at vi velger å ha en mer forsiktig allokering til aksjer.

 

Renteporteføljen

Innen renteuniverset liker vi norsk Investment grade- og nordisk High yield obligasjoner best.

Markedet har tatt høyde for at Norges Bank i september hever renten for første gang på 7 år, og at styringsrenten gradvis heves til 1,5 prosent i 2021. Den moderate renteoppgangen skyldes dels forventningen om at den Europeiske sentralbanken (ESB) vil heve renten først i 2019, og at ESBs rente først vil være positiv i 2021. Sannsynligheten for en betydelig renteoppgang i norske statsobligasjoner og kurstap i norske obligasjonsfond virker lav.

 

2018-08-23 Market Implied Forward Rates.emf.jpgKilde: Bloomberg LP, DNB Asset Management

Globale obligasjoner holdes på undervekt. Kredittmarginene er på lave nivåer, og er ikke attraktive sett opp mot sannsynligheten for kurstap som følge av oppgang i lange renter. Inflasjonen i USA og Europa tikker gradvis oppover, og lav inflasjon er ikke lenger hovedfokus blant sentralbankene. Arbeidsmarkedet er stramt i USA og lønnsveksten tiltar også i Europa. Økte tollbarrierer gir ytterligere kostnadstrykk og driver inflasjonen opp.

 

Aksjeporteføljen

Vi beholder fremvoksende markeder, Europa og norske aksjer på overvekt blant aksjeregionene.

 

Norske aksjer har steget 11 prosent hittil i år, og er beste region målt både i norske kroner og lokal valuta.

Verdsettelsen i norske aksjer er noe på den dyre siden, og markedet prises over vårt anslag for fair verdi. Vårt positive syn på energiaksjer og norske kroner bidrar likevel til at vi beholder norske aksjer på overvekt.

 

Fremvoksende markeder er svakeste region hittil i år. MSCI Emerging Markets indeksen er ned 6 prosent målt i norske kroner hittil i år, mens globale aksjer har steget 4 prosent. Aksjene har korrigert ned på bakgrunn av svakere vekst i Kina og handelskonflikten mellom USA og Kina. Kinesiske aksjer, som utgjør rundt 30 prosent av Emerging Markets indeksen, er ned over 20 prosent hittil i år. Kinesiske myndigheter har bevisst forsøkt å dempe veksten de to siste årene, og vri økonomien til å være mer drevet av innenlandsk konsum og mindre av investeringer og eksport. Denne nedbremsingen kjøres nå delvis i revers; myndighetene oppfordrer bankene til å øke utlånene fremover. OECDs ledende indikator for Kina har også bunnet ut og peker mot positivt vendepunkt i veksten i løpet av andre halvår i år. Vi tror derfor på rekyl i kinesiske aksjer, og dermed også i Emerging markets, i andre halvår.

 

Europeiske aksjer har også gått svakt hittil i år, ned 1 prosent målt i norske kroner – opp en prosent målt i Euro. Verdsettelsen i Europa er nært historiske bunnivåer relativt til amerikanske aksjer. Dels skyldes det at resultatveksten i Europa ikke har vært like sterk som i USA hvor skattekuttene har hatt en stor effekt. Men resultat etter skatt har steget over 20 prosent i europeiske aksjer det siste året. Pessimismen blant globale investorer til europeiske aksjer virker overdrevet, vi beholder derfor Europa på overvekt.

 

Nordiske aksjer tas ned fra overvekt til nøytral. Avkastningen har vært svakere enn i globale aksjer hittil i år, uten at relativ verdsettelse har blitt mer attraktiv. Norden er et sterkt syklisk marked som svinger mye i takt med global konjunktur. Men fremvoksende markeder har korrigert mer, og vi tror potensialet for avkastning er større her. Vi velger derfor å selge Norden for å finansiere vår nye overvekt i helseaksjer.

 

Innen aksjesektorer liker vi teknologi, energi, finans og helse best. De tre førstnevnte sektorene bidro mest til resultatveksten i globale aksjer i 2. kvartal. Resultatveksten målt 2.kvartal i år over 2. kvartal i fjor var 20 prosent for globale aksjer (MSCI World). 12 av 20 prosent vekst i resultat etter skatt kom fra disse tre sektorene, og nesten 9 av 12 prosent på resultat før renter og skatt.

 

2018-08-23 MXWO EPS growth.jpgKilde: MSCI, FactSet, DNB Asset ManagementTeknologiaksjer har steget 11 prosent hittil i år, og er beste sektor globalt. Teknologiaksjer har steget mer enn det brede markedet siden finanskrisen i 2008, drevet av strukturelle årsaker og sterk resultatvekst. Sektoren er ikke dyrt priset relativt til globale aksjer når vi justerer for de store kontantbeholdningene.

 

Energiaksjer har også gått bra. Sektoren er opp 4,5 prosent hittil i år, cirka dobbelt så mye som MSCI All Countries World målt i lokal valuta. Strammere markedsbalanse mellom tilbud og etterspørsel har løftet oljeprisen 17 prosent, mye mer enn energiaksjene har steget. Resultatveksten er sterk, og verdsettelsen attraktiv. Holder konjunkturen er det mer å gå på i energiaksjer.

 

Avkastningen i finansaksjer har skuffet, sektoren er ned 4,2 prosent hittil i år. Det til tross for at resultatutviklingen har vært bra. Sektoren har dermed blitt billigere (multiplene har falt). Finansaksjer er naturlig nok svært positivt korrelert med rentenivået. Lange renter steg i begynnelsen av året, men har siden beveget seg sidelengs. Samtidig ser vi at inflasjonen er på vei opp i rike land, og at sentralbankene gradvis hever rentene. Vårt syn er at verdsettelsen av finansaksjer er for lav i forhold til resultatutviklingen, og vi beholder sektoren på overvekt.

 

Vi tar helse opp fra nøytral til overvekt. Sektoren scorer høyest blant de 11 GICS sektorene på avkastningsmoment, resultatutviklingen er stabilt sterk og revisjonsraten er positiv. Verdsettelsen er attraktiv relativt til globale aksjer, og helse er den minst rentesensitive av de defensive aksjesektorene.

Vi finansierer overvekten med nedsalget i nordiske aksjer. I sum gjør dette aksjeporteføljen litt mindre syklisk, og reduserer undervekten i US dollar.

 

Vi beholder undervektene i de andre defensive sektorene, samt Japan og USA.