avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Dette må være oppfylt for at et prosjekt skal få lån

Det er ikke alle DNB vil låne penger til. Mye må være på plass før Norges største bank går inn i et prosjekt – enten det er snakk om olje eller fornybar energi.

 

DNB er involvert i flere ulike prosjekter, fra tradisjonelle norske næringer som energi, shipping og sjømat til vind-, vann- og solenergi.


Flere ting er avgjørende for om et selskap skal få låne penger til å starte nye prosjekter.
DNB har en overordnet strategi om hva banken skal drive med. Dette er utgangspunktet for hva vi ser på og vurderer i forhold til å gi lån til ulike prosjekter.

 

Her finner du retningslinjer i DNB


At et prosjekt er i tråd med DNBs strategi, innebærer blant annet at det er lønnsomt, følger lover og regler i det landet det befinner seg, og at det opererer i tråd med bankens rammeverk for samfunnsansvar og bærekraft.

 

Strenge initiativer


I tillegg til å følge andre lands og egne standarder, har DNB valgt å delta i en rekke globale initiativer og retningslinjer for samfunnsansvar.

 

Et av disse er Ekvatorprinsippene. De er basert på International Finance Corporation (IFC) Performance Standards. Slike retningslinjer er laget for å hjelpe långivere som DNB med å definere, vurdere, styre og følge opp miljømessig og sosial risiko i prosjekter.


Enkelt forklart skal prinsippene sørge for at mennesker og miljø ikke blir unødig skadet eller får det dårligere på grunn av et nytt prosjekt - verken mens prosjekter er under bygging eller etter at de er over i driftsfasen. Som ekvatorbank er DNB pålagt å følge disse standardene i land som ikke er definert som høyinntektsland i OECD. Alle punkter må være identifisert og ivaretatt før vi kan gi lån til et prosjekt.

 

I prosjekter som gjennomføres i høyinntektsland i OECD legges det enkelte lands lover og reguleringer i stor grad til grunn for å sikre ansvarlig bygging, drift og avvikling av prosjekter.

 

Her kan du se hele listen over initiativer DNB har sluttet seg til

Les mer om DNBs tilslutning til globale initiativer

 

Prosjekteier er viktig


DNB er opptatt av at et prosjekt har «riktig» prosjekteier. Det vil si en aktør som kan utvikle noe vi opplever som bærekraftig og etisk riktig - noe DNB kan stå for.


For å få et inntrykk av hvordan prosjekteierne er, studerer DNB blant annet hvordan de har agert tidligere, og hvilke selskapsstrukturer de tilhører.

 

Selv om DNB har grundige prosesser for å sikre seg mot eiere eller selskaper som er involvert i uønskede forhold, vil det alltid være en risiko for at ikke alt fanges opp.


Uavhengige miljøkonsulenter


For å være sikre på at prosjekteiere fortsetter å innfri kravene de er pålagt etter at de har fått lån til et prosjekt, engasjerer DNB og andre ekvatorbanker uavhengige miljøkonsulenter.


Disse holder oppsyn med prosjekter som pågår, og inspiserer også fysisk de aktuelle prosjektområdene.


Ekvatorbankene mottar rapporter fra miljøkonsulentene periodisk, avhengig av hvilken fase prosjektet er i. Rapportene er basert på de fysiske inspeksjonene og intervjuer med prosjekteier – i tillegg til uavhengige kilder i områdene. Dette inkluderer eksempelvis lokale innbyggere og andre som påvirkes av prosjektet.


Dersom det kommer frem at en prosjekteier ikke lenger oppfyller kravene til finansiering, tar bankene kontakt med prosjekteier og krever at det ryddes opp. Skjer ikke det, kan bankene velge å stanse videre utbetalinger til prosjektet.


I ytterste konsekvens kan vi også velge å selge oss helt ut av et prosjekt.