avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Hva har DNB lært av «Panama Papers»?

DNB har gjennomført flere viktige tiltak etter den såkalte «Panama Papers»-saken. Hensikten er blant annet å få bedre styring med datterselskaper, samt styrke kvalitetssikringen av nye produkter.

 

«Panama Papers» viste at DNBs datterselskap i Luxembourg bistod rundt 40 kunder med å opprette selskap på Seychellene i årene mellom 2006 og 2010.


Som Aftenposten presiserte i sin dekning, var det ikke påvist noe ulovlig fra DNBs side i saken.

 

DNB erkjente at banken ikke skulle ha bidratt til å sette opp disse selskapene for norske skatteytere, ettersom strukturene kunne brukes til å unndra midler fra beskatning.


Styret i DNB fikk gjennomført en ekstern undersøkelse av saken, som også konkluderte med at DNB ikke hadde gjort noe ulovlig. Rapporten fastslo at tjenesten som bankens Luxembourg-avdeling tilbød de 40 kundene ikke burde ha vært etablert, og avviklet tidligere.


Styret iverksatte fem hovedtiltak for å lære av saken og funnene i rapporten.


Tiltakene skal sikre at bankens virksomhet er i tråd med regler og forventninger fra eiere, kunder og samfunnet for øvrig.


Les mer: Slik fungerer skatterapportering mellom ulike land

  

Endringer i Luxembourg

 

Virksomheten i Luxembourg er tettere integrert med konsernet for øvrig gjennom endrede rapporteringslinjer og rutiner for oppfølging og utvidelse av styret.


- Vi har styrket risiko- og compliancefunksjonen i Luxembourg med to årsverk siden tredje kvartal 2016. Generelt er det innført mye tettere dialog mellom Norge og Luxembourg innen en rekke områder, forklarer Eirill Holtvedt, divisjonsdirektør for strategi, økonomi og styring i Wealth Management i DNB.


Ny kategoriavdeling

 

Innenfor Private Banking-segmentet er det oppnevnt en ny kategoriavdeling.
Denne har fått ansvar for kvalitetssikring av alle produkter og tjenester som tilbys segmentets kunder i Norge og DNB Luxembourg, og rapporterer til divisjonsdirektør for Private Banking.

 

Gjennomgang av kundebasen

 

DNB har foretatt en gjennomgang av kundebasen i Luxembourg for å sikre at DNB har oppdatert informasjon om kundene og opererer i tråd med gjeldende regler.

 

- Dette er for øvrig et kontinuerlig arbeid, ettersom det stadig kommer nye reguleringer eller kundene gjør endringer i sine strukturer, forklarer Holtvedt.


Ansatte har fått opplæring

 

Alle ansatte i Luxembourg har deltatt på kurs med gjennomgang av DNBs verdier, kundeløfte og merkevarepolicy.

 

Flere har også deltatt på lederutvikling, seminarer og opplæring sammen med tilsvarende funksjoner i øvrige deler av DNB. Sentralt i tiltakene har vært å øke forståelsen for DNBs verdigrunnlag og samfunnsrolle i Norge.

 

Alle ansatte har også gjennomgått opplæringsprogram for grunnleggende kunnskap om antihvitvasking, terrorfinansiering og internasjonale sanksjoner.

 

(Saken fortsetter under bildet)

Panama.jpgDivisjonsdirektør Jacob Laading i avdelingen for integrert risikostyring (RSK) og Eirill Holtvedt, divisjonsdirektør for strategi, økonomi og styring i Wealth Management i DNB. Foto: Geir H. Håvardstun
Ny konsernretningslinje

 

I desember 2016 vedtok konsernledelsen i DNB en ny konsernretningslinje for datterselskaper.

 

Denne inkluderer revidert standard styreinstruks for vesentlige datterselskap, revidert instruks for daglig leder i vesentlige datterselskap, kriterier for sammensetning av styrer i vesentlige datterselskaper og struktur for opplæring av styremedlemmene i vesentlige datterselskaper.

 

I tillegg ble det vedtatt å styrke forretningsmessig rapportering fra datterselskapene til konsernsjef og konsernstyrene.


Nytt styringsverktøy

 

Styret besluttet i juni 2016 å implementere et verktøy for helhetlig virksomhetsstyring, risiko og compliance i konsernet.

Dette er et dynamisk verktøy som vil være tilgjengelig for alle ansatte i DNB når det er ferdig implementert.


- Arbeidet med dette er i gang. Den første implementeringen er etter planen klar allerede i november. Vi antar de neste to modulene vil være klare til bruk om cirka atten måneder. Deretter vil det fortsatt kunne være aktuelt å implementere flere moduler fremover, sier divisjonsdirektør Jacob Laading i avdelingen for integrert risikostyring.

 

Av risikostyringsfunksjoner for datterselskaper i utlandet ble det høsten 2016 introdusert direkte rapporteringslinjer mellom lokale operasjonelle risikoansvarlige og Risikostyring konsern.


I tillegg er det innført krav om årlige møter mellom lokal ledelse og Risikostyring konsern.

 

Ny produkt- og tjenesteinstruks

 

Ny konsernretningslinje for godkjenning av nye produkter og tjenester, den såkalte «produktsjekken» er godkjent og tatt i bruk.

 

Formålet er å ytterligere sikre at DNBs produkter og tjenester skal svare opp til de krav og forventninger som stilles til oss som en stor norsk finansinstitusjon.

«Produktsjekken» presiserer at den endelige beslutningen om et produkt eller tjeneste ligger hos den segmentansvarlige for et kundesegment, for eksempel personkunder eller Private Banking-kunder.


- I tillegg fokuseres det på ansvarliggjøring av roller, samt oppfølging av risiko gjennom hele produktets livssyklus, legger Laading til.


Divisjonsdirektøren forklarer at det har vært et hovedmål å synliggjøre at relevante risikoer skal belyses etter beste evne gjennom prosessen.

 

Det nye systemet vil gjøre oppfølging og godkjenning systemstyrt og dermed mer robust og mer etterrettelig, forklarer Laading.


- Det finnes ingen systemer eller rutiner som kan utelukke at det skjer feil eller at enkeltpersoner gjør ting som ikke er i tråd med retningslinjene. Men vi kan sørge for å ha systemer som hjelper oss til å redusere risikoen for feil og mangler, og det er det vi hele tiden jobber for å bli bedre på, sier han.


Risikobasert overføring av eksisterende produkter og tjenester til kravene i ny rutine forventes å ferdigstilles i løpet av 2018.

 

Innføring av ekstern varslerkanal i DNB i tillegg til dagens varslerkanal


DNB har etablert en ekstern varslerkanal som supplement til dagens varslerkanal.

Ordningen vil bli åpnet så snart endelige avklaringer med Finanstilsynet foreligger.