cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan redusere arbeidskapitalen og øke verdien av selskapet?

Moderator

verdi2.jpg

Gjennom å selge kundefordringer og øke kredittid fra leverandørene blir arbeidskapitalen redusert, nøkkeltall og kontantstrøm blir bedre, hvilket igjen er positivt for aksjonærverdien.

 
Discounted Cash Flow (DCF) https://www.investopedia.com/terms/d/dcf.asp er en av de vanligste modellene å bruke for verdivurdering av selskaper. Ved å simulere fremtidig fri kontantstrøm, og diskontere disse med et fornuftig avkastningskrav, beregnes markedsverdi på selskapets egenkapital.
 
Beregnet avkastningskrav ved bruk av DCF-modellen er vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad - Weighted Average Cost of Capital (WACC) https://www.investopedia.com/terms/w/wacc.asp beregnes som et vektet gjennomsnitt av egenkapitalkost og gjeldskostnad etter skatt. For mindre bedrifter legger man ofte på et likviditetstillegg i WACC-beregningen. Begrunnelsen er bl.a liten likviditet i aksjene og generelt høyere risiko knyttet til mindre selskaper. 
 
Dette var en lyn-beskrivelse av verdivurdering kun ment for å vise sammenhenger - og fremheve betydningen av arbeidskapital.  
 
Jeg tar med et talleksempel for å illustrere:
 

Prognose

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

Terminalledd - årlig kontantstrøm i fremtiden

Gjeld (20%)

Beregnet

Markedsverdi av EK

FCF * - ned 15%

417

1998 

3584

4165

3482

2486

7059

7200

       61 870

FCF - base case

490

2350

4217

4900

4097

2925

8305

7200

       74 055

FCF - opp 15%

564

2703

4850

5635

4712

3364

9551

7200

       86 240

 *https://www.investopedia.com/terms/f/freecashflow.asp

 

Forutsetninger:
SMB-selskap (tillagt likviditetspremie på 4 % i WACC)
Beregnet WACC ca. 11 %
 
Uansett om WACC her vurderes som for høy eller for lav, så vil effekten på beregnet markedsverdi av egenkapitalen utvikle seg i tilsvarende retning som eksempelet.
En økning på 15 % i årlig fri kontantstrøm i eksempelet overfor vil gi en økning i aksjonærverdier på ca. 16 % i forhold til base case. WACC er et bra instrument for å sammenligne selskaper på tvers av bransjen.
 
Terminalleddet er verdien av evig fremtidig kontantstrøm og slår sterkt inn i forhold til beregnede kontantstrømmer. 
 
Fokus på arbeidskapital er viktig for å sikre god likviditet, rigge til vekst og for å skape aksjonærverdier. 
  
Likviditet
Bedrifter som satser internasjonalt opplever ofte likviditetsutfordringer. Stram likviditet er ofte en av de største hindringene for vekst i forbindelse med internasjonal handel. God likviditetsstyring og minst mulig kapitalbinding i arbeidskapital-postene i balansen er viktige fokusområder.
 
Cash Conversion Cycle (CCC) https://www.investopedia.com/terms/c/cashconversioncycle.asp er et uttrykk for antall dager det tar for et selskap å konvertere innsatsfaktorer til inntekter. CCC måler antall dager hver netto likviditet er bundet opp i produksjon og salgsprosess før det konverteres til cash gjennom salg til kunder. Det er derfor et mål å ha en lav CCC, samtidig som CCC kan være et nøkkeltall for sammenligning av aktører i samme eller lignende/relaterte bransjer. 
 
CCC = DIO + DSO - DPO
DIO = days inventory outstanding
DSO = days sales outstanding
DPO = days payable outstanding
 
Importerer du?

Hvordan bruke L/C til å forhandle bedre betingelser hos leverandør og samtidig oppnå bedre likviditet?
 
Ved å tilby leverandør remburs (L/C) som oppgjørsform, er leverandør garantert fullt oppgjør betinget at han presenterer korrekte dokumenter ihht rembursen. Det vil normalt være attraktivt for selger å få fullt oppgjør sammenlignet med en %-andel på forskudd, og deretter gi deg kredittid på resten. Dokumentasjonen selger må presentere under rembursen er ofte påkrevde dokumenter for eksport selv om det handles i åpen regning.
 
Får du kredittid hos leverandøren i utlandet i dag?
Da kan det lønne seg å søke banken om å få tilsvarende kredittid/finansiering under rembursen i stedet. Det er ofte billigere. Overfor leverandør kan man forhandle frem lavere pris, og tilby betaling at sight (ved presentasjon av dokumenter) via L/C som et alternativ til å ikke kreve kredittid.
 
Får du ikke kredittid hos leverandør?
Dersom du må betale ved levering er det også muligheter via bank å få finansiering som gir deg utsatt betaling mot leverandør uten bruk av L/C. 
  
Eksporterer du?
Hvordan kunne få tidlig oppgjør på kundefordringene dine, og samtidig tilby attraktive kredittider?
Du kan selge kundefordringene dine til banken. Banken vil da gjøre en vurdering av dine kunders kredittverdighet, og bruke det som utgangspunkt for sin vurdering.
 
Alternativt kan du be banken din om å finansiere fordringene uten å kjøpe dem. Det kan gjøres enten som en engangsaktivitet eller gjentagende. 
 
Factoring / Internasjonal factoring på porteføljenivå kan også være likviditetsforbedrende. Administrasjon av fordringsmassen kan også frigjøre interne ressurser. Min kollega Johan Karlsson har skrevet en utfyllende blogg som heter "Receivable Purchase Agreement and increased shareholder value". Den anbefales lest.
 
Flere av disse løsningene for å gjøre om utestående fordringer til likvide midler kan inkludere et krav om kredittforsikring.
 
Hva er kredittforsikring?
Kredittforsikring dekker bedriften din for tap på fordringer i åpen regning - vanligvis 80-95 % dekning.
http://www.innovasjonnorge.no/no/Eksporthandboken/Eksportordbok/Betaling/Kredittforsikring/